Gizmorilla's Logo - a gorilla head and title

AYDINLATMA METNİ

I698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Aydınlatma Metni veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden digital art yapay zeka teknolojileri Ltd. Sti. (“Gizmorilla”) tarafından Gizmorilla’nın 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak Gizmorilla kullanıcılarının kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunmak ve bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

1. Kişisel Verilerin Toplanması

Tarafınız ile Gizmorilla arasındaki hukuki ilişkiniz kapsamında paylaştığınız verileriniz Profil, İletişim, Konum, Hukuki İşlem, Müşteri İşlem, İşlem Güvenliği, Risk Yönetimi, Finansal kategorilerinde sınıflandırılmaktadır.
Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Gizmorilla herhangi bir şekilde özel nitelikli kişisel verilerinizi toplamaz ve işlemez. Gizmorilla bu gibi verileri paylaşmanızı istememektedir. Gizmorilla ile ilişkiniz kapsamında hangi etkileşim yoluyla olursa olsun özel nitelikli kişisel verilinizi paylaşmamanızı talep ederiz.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda ve bunlarla sınırlı ve ölçülü olacak şekilde işlenecektir.

i. Sözleşmenin Şirket tarafından ifa edilebilmesi açısından;

 • Gerek Sözleşmenin geçerli olarak kurulması gerekse sağlıklı bir ortamda kullanıcılara en net ve sağlıklı hizmeti verebilmek amacıyla,
 • Sözleşme sonrası edimleri yerine getirebilmek amacıyla,

ii. Sözleşme kapsamında Gizmorilla tarafından sunulan hizmetin kullanıcıların deneyimini yükseltmesi için ve kullanıcıların ihtiyaçları, alışkanlıkları gibi hususlar üzerinde özelleştirme yapılarak kullanıcılara tanıtım ve önerilerde kişiye en uygun hizmeti sunmak ve bundan sonra sunulacak hizmet için planlama yapılması açısından;

 • Kullanıcıların en iyi deneyimi yaşaması için pazarlama ve optimizasyon süreçlerinin planlama ve uygulanması
 • Hizmeti daha üst bir noktaya taşımak için pazar araştırması yapılması
 • Kullanıcıların hizmetten memnun kalması için etkinliklerin planlanması ve uygulanması
 • Hizmetin pazarlama sürecinin planlanması ve uygulanması
 • Gizmorilla tarafından sunulan hizmetin kullanıcıya en yüksek faydanın sağlanması ile birlikte kullanıcının deneyimini arttırmak adına ilgili planlamanın ve uygulamanın yapılması adına Gizmorilla tarafından anlık bildirim yapılması, alışkanlıkların tespit edilerek profilleme, analiz etme yapılarak tarafınıza özelleştirilmiş içerik sunulması, dijital pazarlama, hedefleme, yeniden pazarlama, reklam yapılması
 • Şirketin sunduğu hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve uygulanması kapsamında pazar araştırmaları ve anketlerin yapılması

iii. Şirket tarafından kullanıcıya sunulan hizmet ile ilgili olarak bu hizmetin takibi, yürütülmesi, geri dönüşleri gibi huşuslar adına şirket içi birimlerimiz tarafından yürütülen işler açısından;

 • Hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve uygulanması
 • Satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası
 • Kullanıcı ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası
 • Kullanıcı talep ve/veya şikayetlerinin takibi
 • Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi

iv. Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi açısından;

 • Şirket denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli faaliyetlerin planlanması ve icrası
 • Şirket uygulamalarının güvenliğinin temini
 • Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi

v. Şirketin yürütmüş olduğu ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi adına Şirketi içi gerekli çalışmaların yapılması ve akabinde süreçlerin yürütülmesi açısından;

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası
 • Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi
 • Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi
 • Hukuk işlerinin takibi
 • İş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası
 • İş faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • Üretim ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası
 • Hileli faaliyetlerin önüne geçilmesi

vi. Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası açısından;

 • İş ortaklarıyla olan ilişkilerin yönetimi
 • Stratejik planlama faaliyetlerinin icrası
 • İş ortakları performans değerlendirme süreçlerinin planlanması ve takibi
 • Şirketin iş ve stratejilerine ilişkin süreçlerin planlanması
 • Performans yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Gizmorilla tarafından e-mail, ilgili internet siteleri ve mobil uygulama gibi kanallardan, Gizmorilla’ nın erişimine imkan verdiğiniz sosyal medya hesapları üzerinden elektronik ortamda ve çağrı merkezi kanalı ile veya fiziki olarak posta/kargo yolu ile toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda Kanun’un 5. maddesinde belirtilen aşağıdaki hukuki sebeplere dayanılarak işlenebilecektir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi: iii, iv, v
 • Sizinle aramızdaki sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, size ait kişisel verilerinizi işlenmesinin gerekli olması: i, iii, v
 • Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için zorunlu olması: iii, iv, v
 • Sizin tarafınızdan alenileştirilmiş olması (alenileştirme amacınızla bağdaştığı ölçüde): ii, iii
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel verilerinizi işlemenin zorunlu olması: iii, iv, v
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması: ii, iii, iv, v, iv

4. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ile Aktarım Amacı

Gizmorilla tarafından toplanan kişisel verileriniz yukarıda Aydınlatma Metni’ nin 2. maddesinde detayları verilen amaçlarla ve 3. maddede belirtilen hukuki sebeplere dayanılarak Kanun’un 8. maddesi uyarınca yurt içi ve yurt dışındaki iştiraklerimiz, hissedarlarımız, iş ortaklarımız, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler ile paylaşılabilecektir. Aynı amaçlar doğrultusunda ve bunlarla sınırlı olarak kişisel verileriniz devam eden sayfada açık rızanız ile Kanun’un 9. maddesi uyarınca yurtdışındaki iştiraklerimiz, hissedarlarımız ve iş ortaklarıyla paylaşılabilecektir.

5. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız 

Kanun’un 11. maddesi kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak sizlere aşağıda belirtilen haklar tanınmıştır:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Daha detaylı bilgiye ana sayfamız üzerinde yer alan politikalardan erişebilirsiniz.
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi destek@gizmorilla.com.tr adresine iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından ilgili mevzuat kapsamında belirlenen şartları taşımayan başvurular, şartları karşılaması için sizden talep edilebilecek ek bilgi tamamlanmadığı müddetçe, değerlendirmeye alınmayacaktır.
Gizmorilla talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve/veya en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Bununla birlikte taleplerinizin yerine getirilmesi nedeniyle ek bir maliyet doğması hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretin talep edilebileceğini hatırlatmak isteriz.
Gizmorilla’ nın işbu Aydınlatma Metni’ni, iş gereksinimleri, kanuni gereksinimler doğması halinde tek taraflı olarak güncelleme hakkı saklıdır. Bu metnin en güncel haline ulaşmak için ana sayfamızı düzenli olarak ziyaret etmenizi öneririz.